Tổ chức thực hiện từ thiện của tapchiblockchain.net

Chúng tôi khởi tạo các ví blockchain này thu nhận lòng tốt của quý độc giả truy cập và đọc website của tapchiblockchain.net với mục tiêu chủ yếu là thực hiện các chương trình từ thiện của tạp chí để hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. Chúng tôi sẽ công khai tất cả các ví và số lượng tiền điện tử tài trợ cho tạp chí  và các chương trình thực hiện từ thiện tại mục này của website. Quý độc giả có thể đóng góp ý kiến trực tếp tại website hoặc gửi email về địa chỉ tapchiblockchain68@gmail.com.

Các địa chỉ ví blockchain nhận từ thiện

  1. Ví Bitcoin: 37esv5qvYKbBgoPT7aAkFdjt7V2DQ4sd2m

2. Ví ETH: 0xF257E57F11E17f784774e34BF237e365ADf7Fa13


3. Ví USDT: 3BcGT7dbZNyuhz5hsAysmTPTeBRPAfoRPy

Votes

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!