Conflux DAO# 9: Số lượng CFX tối thiểu yêu cầu để tham gia quản trị PoS

Số lượng CFX tối thiểu được yêu cầu để tham gia quản trị PoS, giả sử PoS Finality được giới thiệu.

Ngưỡng staking thấp có thể khuyến khích nhiều người hơn tham gia vào quản trị PoS, nhưng nó cũng sẽ khiến hệ thống PoS xử lý nhiều phiếu bầu hơn và tăng chi phí tài nguyên tính toán. Chúng tôi tin rằng 100 CFX/phiếu bầu là một lựa chọn phù hợp để cân bằng giữa ngưỡng và chi phí vận hành hệ thống.

Tham khảo:
Thông báo chính thức về Conflux Pos: Giới thiệu và mô hình kinh tế

Lựa chọn bỏ phiếu:

A. 50
B. 100
C. 500
D. 1000

Link bỏ phiếu bằng CFX: https://governance.confluxnetwork.org/en/governance/ 9

Link bỏ phiếu bằng FC: https://stampers.app/#/FansCoin/proposal/QmcyAshHAn66oVr8ghSiXGmi3BPH6orTDHZB4ofirF8oE4 3

Mô hình quản trị hệ sinh thái Conflux DAO: Mô hình quản trị hệ sinh thái Conflux DAO

Votes

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!