Conflux DAO – Mô hình quản trị hệ sinh thái

Tất cả các quỹ được sử dụng để phát triển hệ sinh thái cuối cùng sẽ do DAO quản lý. Chủ sở hữu FC và chủ sở hữu CFX có thể thực hiện quyền biểu quyết của họ theo những cách khác nhau.

Bỏ phiếu bằng CFX

Chủ sở hữu CFX cần khóa token của họ để có quyền biểu quyết.
Số phiếu CFX = số quý × số lượng token × 0,25

Ví dụ:

  • Khóa kỳ hạn dưới một quý: Không có quyền biểu quyết
  • Khóa kỳ hạn hơn một quý: Một CFX có 0,25 phiếu bầu
  • Khóa kỳ hạn hơn nửa năm: Một CFX có 0,5 phiếu bầu
  • Khóa kỳ hạn hơn một năm: Một CFX có 1 phiếu bầu

Trong khi token bị khóa để lấy phiếu bầu, người dùng vẫn có quyền staking nhận lãi suất. (Xem Mô hình kinh tế Conflux – Khuyến khích phát triển hệ sinh thái và quản trị )

* Người dùng không thể rút token hoặc giảm thời hạn khóa token bị khóa.

Trang web bỏ phiếu CFX: https://governance.confluxnetwork.org/en/governance/
Hướng dẫn bỏ phiếu bằng CFX: Conflux CFX Voting Tutorial
Số phiếu CFX của một lựa chọn là tổng số phiếu bầu cho lựa chọn.

Bỏ phiếu bằng FC

Chủ sở hữu FC có quyền biểu quyết đối với quản trị Conflux giống như chủ sở hữu CFX, nhưng họ không cần phải khóa FC để có quyền biểu quyết. Chủ sở hữu FC có quyền biểu quyết miễn là họ nắm giữ FC.

Website bỏ phiếu bằng FC: https://stampers.app/#/FansCoin 70
Quyền biểu quyết của 1FC tương đương với quyền biểu quyết của 1CFX trong khoảng thời gian bị khóa là 2 quý (0,5 phiếu bầu cho mỗi token)

Tính toán phiếu bầu cuối cùng cho một lựa chọn

Số phiếu cuối cùng của một lựa chọn = số phiếu CFX của lựa chọn + số phiếu FC của lựa chọn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *