Dao Governance | Kết quả bỏ phiếu về quản trị sinh thái Conflux (18/11/2021)

Conflux Dao #8

Liệu PoS Finality có được giới thiệu với Conflux Network trong lần nâng cấp mạng tiếp theo hay không?

 

Link: forum.conflux.fun/t/conflux-dao-8-whether-pos-finality-will-be-introduced-to-the-conflux-network-in-the-next-network-upgrade-conflux-finality-conflux/11415

 

Kết quả: 112.92k FC (100%) & 2.047M CFX (99.93%) hỗ trợ rằng PoS Finality sẽ được đưa vào Mạng Conflux trong lần nâng cấp mạng tiếp theo.

Conflux Dao #9

Số lượng CFX tối thiểu được yêu cầu để tham gia quản trị PoS

 

Link: forum.conflux.fun/t/conflux-dao-9-the-minimum-amount-of-cfx-staked-required-for-pos-governance-participation-pos-cfx/11416

 

Kết quả: 5.56K FC (4.36%) & 2.021M CFX (99.54%) hỗ trợ rằng số lượng CFX tối thiểu cần thiết để tham gia quản trị PoS là 1000.

Conflux Dao #10

Hệ số lãi suất staking của PoS từ lãi suất cơ bản là 4%

 

Link: forum.conflux.fun/t/conflux-dao-10-the-multiplier-of-the-staking-interest-rate-of-pos-from-the-basic-rate-of-4-pos-4/11417

 

Kết quả: 110.36K FC (96.27%) & 2.038M CFX (99.63%) hỗ trợ hệ số lãi suất staking của PoS là √x (e.g., Khi x = 4, lãi suất là 8; khi x = 9, lãi suất là 12%; và cứ như thế).

 

Conflux Dao #11

Sử dụng quỹ hệ sinh thái Conflux

 

Link: forum.conflux.fun/t/conflux-dao-11-conflux-ecosystem-fund-usage/11418

 

Kết quả: 136.67K FC (63.95%) & 1.827M CFX (88.80%) hỗ trợ rằng quỹ hệ sinh thái hỗn hợp sẽ không có cách sử dụng nào khác ngoài tài trợ phí lưu trữ và gas. Phần còn lại của nó sẽ bị hủy đến địa chỉ zero mỗi tháng.

Kế hoạch bỏ phiếu ở giai đoạn này đã được công bố, và các kết quả liên quan sẽ được thực hiện dần dần theo tiến độ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *