Thông báo] ShuttleFlow v1.4.0 (Đã loại bỏ Token Captain) Thông báo nâng cấp

ShuttleFlow sẽ được nâng cấp từ 10:00 (GMT + 08) lên 19:00 (GMT + 08) vào ngày 2 tháng 9 năm 2021. Trong quá trình nâng cấp, người dùng sẽ không thể chuyển đổi các tài sản trong chuỗi thông qua ShuttleFlow. Nội dung chuỗi chéo đã có sẵn (ví dụ: cUSDT) có thể được sử dụng bình thường trong mạng mà chúng đang sử dụng. Trong phiên bản ShuttleFlow nâng cấp, “Token Captain” sẽ bị xóa và không ai có thể làm trung gian. Các tài sản đảm bảo còn lại của các Token Captains trước đó sẽ được trả về địa chỉ của họ.

Ưu điểm của phiên bản mới so với phiên bản trước:

  • 0 Phí xử lý: không có Token Captains nào có thể đóng vai trò trung gian để tính phí chuỗi chéo cao
  • Người dùng chỉ cần thanh toán Phí gas trên các mạng liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *